review ¹ افسانه های مشرق زمین 2

free download Ä PDF, DOC, TXT or eBook é بهجت عباسی

free download Ä PDF, DOC, TXT or eBook é بهجت عباسی ?دکان و نوجوانان بازنویسی شده نخستین قصه «تبر طلایی» نام دارد، درباره ی پسربچه نوجوانی به نام «لی زیاسو» که با برادرش زندگی می‌کند و تقریبا تمام کارهای خانه را انجام می‌دهد لی های مشرق زمین Kindle زیاسو روزی پس از جمع‌آوری هیزم، هنگام بازگشت به خانه، تبرش در رودخانه می‌افتد پیرمردی ظاهر و به او کمک می‌کند پیرمرد نخست یک تبر نقره‌ای، سپس یک تبر طلایی از آب بیرون می‌آورد، و هر بار از پسرک می‌پرسد آیا این همان تبر اوست اما لی زیاسو می‌گوید نه بار سوم.

download افسانه های مشرق زمین 2

review ¹ افسانه های مشرق زمین 2 á ❮Reading❯ ➽ افسانه های مشرق زمین 2 ➶ Author بهجت عباسی – Berkingmad.co.uk عنوان افسانه های مشرق زمین جلد 2؛ گردآوری و ترجمه بهجت عباسی؛ تهران، شقایق، نشر آب Reading افسانه های مشرق زمین 2 Author بهجت عباسی Berkingmad.co.uk عنوان افسانه های مشرق زمین جلد 2؛ گردآوری و ترجمه بهجت عباسی؛ تهران، شقایق، نشر آبنوس، 1375، در 160 ص، شابک 9649024611؛ عنوان افسانه های مشرق زمین جلد مشرق زمین ePUB ؛ گردآوری و ترجمه بهجت عباسی؛ تهران، شقایق، نشر آبنوس، ، در ص، شابک ؛ موضوع افسانه ها و قصه های آسیاییدر دومین جلد از مجموعه ی «افسانه‌های مشرق زمین» قصه و افسانه های PDF/EPUB or حکایت از ملل آسیایی، از جمله ایران، برای ک?.

review ¹ افسانه های مشرق زمین 2 .

بهجت عباسی é 0 read & download

افسانه های مشرق زمین 2پیرمرد تبری آهنی را بیرون می‌آورد که همان تبر لی زیاسوست لی زیاسو خوشحال به خانه بازمی‌گردد و ماجرا را برای برادرش تعریف می‌کند برادر او که فرد طمع‌کاری است روز بعد همان کار لی زیاسو را تکرار می‌کند، تا شاید تبر طلایی را به چنگ آورد اما و عنوان چند افسانه‌ ی دیگر در کتاب «پهلوان مغرور»، «موش و گوزن شمالی»، «اشک تمساح»، «سزای نیکی»، «شیر و گرگ و روباه»، «مرد فقیر و مرد ثروتمند»؛ «سنجاب پرنده»؛ «ننه عایشه»؛ «انگشتر طلایی»؛ «سه برادر»؛ و «چگونه روباه زنان را فریب داد»?.

2 Comments on "review ¹ افسانه های مشرق زمین 2"

  • Ahmad Sharabiani

    review ¹ افسانه های مشرق زمین 2 افسانه های مشرق زمین 2عنوان افسانه های مشرق زمین جلد 2؛ گردآوری و ترجمه بهجت عباسی؛ تهران، شقایق، نشر آبنوس، 1375، در 160 ص، شابک 9649024611؛ موضوع افسانه ها و قصه های آسیاییدر دومین جلد از مجموعه ی «افسانه‌ های مشرق زمین» 34 قصه و


  • Nasiii

    review ¹ افسانه های مشرق زمین 2 افسانه های مشرق زمین 2good