ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ kindle ì eBook Free î Gurdial Singh

text ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ

[EPUB] ✺ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ By Gurdial Singh – Berkingmad.co.uk ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵEPUB ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ By Gurdial Singh Berkingmadcouk ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵ? ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖ?

ePub Ø ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ î Gurdial Singh

?ਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜੋ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਸੋਵੀ?

Gurdial Singh î ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ pdf

ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ??ਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਸਿਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ?

ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ kindle ì eBook Free î Gurdial Singh Gurdial Singh Rahi Gurdi'āl Sigh; January – August was a Punjabi language writer novelist and Migration Agent from Punjab India He started his literary career in with a short story Bhaganwale” He became known as a novelist when he published the novel Marhi Da Deeva in The novel was later adapted into the Punjabi film Marhi Da Deeva in directed by Surinder S.

10 Comments on "ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ kindle ì eBook Free î Gurdial Singh"

 • April Singh

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ kindle ì eBook Free î Gurdial Singh ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾThis story is so full of sadness There is sadness even in happiness


 • Roop Dhillon

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ kindle ì eBook Free î Gurdial Singh ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾThis book has won a national award and had praises sung about it but I found it difficult to get in to and frankly boring


 • Bakhshish Singh

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ kindle ì eBook Free î Gurdial Singh ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾnice


 • Sukhwinder Singh

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ kindle ì eBook Free î Gurdial Singh ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾthis is really near to soul and beautiful story


 • Mahima

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ kindle ì eBook Free î Gurdial Singh ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾI read the translated version of this and I found it pretty depressingThe storyline is definitely strong but when it unfolds itself ev


 • Gurpreet Sidhu

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ kindle ì eBook Free î Gurdial Singh ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾIts really a very nice book i would like to recommend to others


 • Komalpreet Kaur

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ kindle ì eBook Free î Gurdial Singh ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾHow can i read it


 • Sudesh Kumar

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ kindle ì eBook Free î Gurdial Singh ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾok


 • Jaswinder

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ kindle ì eBook Free î Gurdial Singh ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾgood


 • Shukar

  ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ kindle ì eBook Free î Gurdial Singh ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾThis particular translation by Ajmer S Roder doesn't reciprocate well enough to the expression of Gurdial Singh who is much worthy writer then he comes out in this translation So if you haven't tasted Gurdial Singh yet then start with his other book called 'Survivors' translation of which is attuned with the expression of the writer If a person happens to start with this books and this translation he might never pick any other book of Gurdial Singh and that would a pity not only on the part of reader but also the author